Các khóa học sắp khai giảng

Khóa học
Khai giảng
Địa điểm
Ngân sách
Chi tiết
KHÓA HỌC RETAIL MASTER: NHÂN BẢN MÔ HÌNH CHUỖI BÁN LẺ DẪN ĐẦU NGÀNH
14/01/2021
TP. Hồ Chí Minh
Cập nhật
Chi tiết
KHÓA HỌC RETAIL MASTER: NHÂN BẢN MÔ HÌNH CHUỖI BÁN LẺ DẪN ĐẦU NGÀNH
Tháng 3/2021
Hà Nội
Cập nhật
Chi tiết
KHÓA HỌC MARKETING BÀI BẢN ỨNG DỤNG CHO CỬA HÀNG BÁN LẺ TĂNG DOANH THU, THỊ PHẦN, LỢI NHUẬN
Tháng 4/2020
Hà Nội
Cập nhật
Chi tiết
KHÓA HỌC PROMOTION MASTER: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PROMOTION BÀI BẢN CHO CHUỖI/CỬA HÀNG BÁN LẺ ĐỂ TĂNG SỐ
Tháng 5/2021
Hà Nội
Chi tiết
Chi tiết
KHÓA HỌC RETAIL MASTER: NHÂN BẢN MÔ HÌNH CHUỖI CỬA HÀNG BÁN LẺ DẪN ĐẦU NGÀNH
Tháng 6/2021
Hà Nội
Chi tiết
Chi tiết
KHÓA HỌC RETAIL MASTER: NHÂN BẢN MÔ HÌNH CHUỖI CỬA HÀNG BÁN LẺ DẪN ĐẦU NGÀNH
Tháng 7/2021
TP. Hồ Chí Minh
Chi tiết
Chi tiết
KHÓA HỌC MARKETING BÀI BẢN ỨNG DỤNG CHO CỬA HÀNG BÁN LẺ TĂNG DOANH THU, THỊ PHẦN, LỢI NHUẬN
Tháng 8/2021
Hà Nội
Chi tiết
Chi tiết
KHÓA HỌC RETAIL MASTER: NHÂN BẢN MÔ HÌNH CHUỖI CỬA HÀNG BÁN LẺ DẪN ĐẦU NGÀNH
Tháng 9/2021
Hà Nội
Chi tiết
Chi tiết
KHÓA HỌC MARKETING BÀI BẢN ỨNG DỤNG CHO CỬA HÀNG BÁN LẺ TĂNG DOANH THU, THỊ PHẦN, LỢI NHUẬN
Tháng 10/2021
Hà Nội
Chi tiết
Chi tiết
KHÓA HỌC PROMOTION MASTER: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PROMOTION BÀI BẢN CHO CHUỖI/CỬA HÀNG BÁN LẺ ĐỂ TĂNG SỐ
Tháng 11/2021
Hà Nội
Chi tiết
Chi tiết
KHÓA HỌC RETAIL MASTER: NHÂN BẢN MÔ HÌNH CHUỖI CỬA HÀNG BÁN LẺ DẪN ĐẦU NGÀNH
Tháng 12/2021
Hà Nội
Chi tiết
Chi tiết
KHÓA HỌC RETAIL MASTER: NHÂN BẢN MÔ HÌNH CHUỖI CỬA HÀNG BÁN LẺ DẪN ĐẦU NGÀNH
Tháng 12/2021
TP. Hồ Chí Minh
Chi tiết
Chi tiết

sự kiện đã diễn ra

Sự kiện
Thời gian
Địa điểm
Ngân sách
Chi tiết
WORKSHOP: KẾ HOẠCH HÀNG HÓA THEO MỤC TIÊU KINH DOANH CHO MÔ HÌNH BÁN LẺ THỜI TRANG VỪA VÀ NHỎ
29/11/2020
Hà Nội
500.000
Chi tiết
WOKSHOP: VISUAL MERCHANDISING – CHIẾN THUẬT TRƯNG BÀY BÀI BẢN CHO CHUỖI BÁN LẺ VỪA VÀ NHỎ TĂNG TIỀN VÀ TĂNG THẨM MỸ
30/11/2020
Hà Nội
500.000
Chi tiết
PRIVATE TALK CHIẾN LƯỢC CUNG ỨNG: CÁCH “MƯỢN NGUỒN LỰC” CỘNG SINH GIỮA NHÀ CUNG CẤP VÀ CHUỖI BÁN LẺ
13/12/2020
Hà Nội
500.000
Chi tiết